L O A D I N G

Aplikacioni për punë

Procedura e aplikimit :

Dokumentet e nevojshme dërgohen të nënshkruara në formë të skanuar në e-mail: 
punesimi@trafikurban-pr.com

Kandidatëve u mundësohet edhe dërgimi i aplikacioneve në kopje fizike; aplikacionet mund t’i marrin dhe dorëzojnë në zyre të administratës së N.P.K. “Trafiku Urban”, Rr. Tahir Zajmi nr.43, Prishtinë.

Konkursi është i hapur brenda afatit të përcaktuar me konkurs. 
Kontakti lidhur me konkursin përmes telefonit +383 (0) 45 10 11 33 nga ora 08:00 deri 16:00 (e Hënë - e Premte).