L O A D I N G

Departamenti i Prokurimit

Përshkimi i detyrave të Departamentit të Prokurimit

Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit- Qendrim Vitija

Për informacione rreth tenderëve të shpallur nga NPK "TRAFIKU URBAN"  SH.A., ju lutemi klikoni këtu në E-Prokurim:

https://e-prokurimi.rks-gov.net/