Pyetësor mbi kënaqshmërinë e qytetarëve mbi shërbimet e N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A.