Pyetësor mbi kënaqshmërinë e qytetarëve mbi shërbimet e N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A.

Ky pyetësor është pjesë e vazhdueshme për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të transportit të Trafikut Urban për qytetarët e Komunës së Prishtinës. Pyetësori plotësohet nga udhëtarët dhe është plotësisht anonim, kështu që përgjigjet tuaja në mënyrë të sinqertë do të mundësojnë arritjen e rezultateve sa më objektive.

Contact Us

Error: Contact form not found.